07 februari 2010

Hjälpa Libyen - eller hjälpa och skydda flyktingar?

I min senaste bloggpost om Björling-Libyenaffären kopplade jag till FarmorGuns och Mikael Nilssons debattartikel i ämnet i AB. När jag nu kollar upp Mikaels egen bloggpost i ämnet, så hittar jag en i mina ögon, märklig kommentar. Där skriver sign Nemokrati att blivande EU-kommissionären Cecilia Malmström ska ha betygat att hon och EU skulle göra allt för att hjälpa Libyen hålla tillbaka 'flyktingströmmarna' in till EU.

Jag vet inte om Nemokrati har ett horn i sidan till Cecilia Malmström, men vad jag kan utläsa av hennes anförande vid utfrågningen, så är hennes åsikter långt ifrån den tolkning som Nemokrati gör.

Jag citerar några stycken:
"I hela mitt arbete med EU:s inrikespolitik vill jag att solidaritet ska vara ett nyckelord.
Det handlar om solidaritet mellan EU-institutionerna: kommissionen,
medlemsländerna och Europaparlamentet, när vi tar oss an den enorma uppgiften
att skapa ett asyl- och migrationssystem som bygger på humanism och effektivitet
.
...
För det första avser jag att fortsätta utveckla en gemensam politik för invandring och asyl. Jag tror på ett globalt angreppssätt där vi arbetar i partnerskap med tredjeländer för att erbjuda skydd till dem som behöver, främja legal invandring och stötta utveckling i vår omvärld, men även för att kontrollera den olagliga invandringen.
Asylpolitiken är vår möjlighet att på ett konkret sätt visa och stå upp för de värden som unionen är satt att försvara, nämligen mänsklig värdighet och solidaritet. Jag vill därför utveckla EU till ett enda gemensamt skyddsområde för dem som flyr undan förtryck och förföljelse. Vi behöver utveckla en gemensam politik för tillfälligt skydd och asyl som baseras på solidaritet, förutsägbarhet och delat ansvar. Europa måste kunna erbjuda skydd för de mest behövande, med full respekt för Genèvekonventionen och principen om non-refoulement
.

Men en sådan politik kan bara vara trovärdig och legitim om vi också hanterar irreguljär migration på ett effektivt sätt. En av EU:s största framgångar är den inre marknaden och de fyra friheterna. Genom att avskaffa gränskontrollerna mellan våra länder har vi kommit närmare varandra, vilket gör livet enklare för både privatpersoner och företag. Men avsaknaden av inre gränser innebär också att vi måste ha en effektiv övervakning av de yttre gränserna. Här ingår en återvändandepolitik som är human och som fungerar i praktiken. En sådan politik måste utvecklas och genomföras i samarbete med tredjeländer.
...

För det andra vill jag skapa ett system för laglig invandring till Europa.
... det står klart att vi i framtiden måste öka arbetskraftsinvandringen till Europa. Jag kommer därför att lägga vikt vid att visa på fördelarna med att komma till EU på ett lagligt och reglerat sätt. Men om det ska fungera så krävs att den möjligheten verkligen finns och att arbetskraftsinvandringen blir en win-win-situation. Arbete under rimliga villkor och förhållanden som i sin tur bidrar positivt till Europas ekonomier och samhällsutveckling.
Samtidigt behöver vi en bättre integrationspolitik som svarar mot behoven på
medlemsländernas arbetsmarknader och som tar bort hinder för nyanlända att fullt ut delta i samhällslivet. En ”invandrarstadga”, en ”immigration code”, ska antas som säkrar att legala migranter omfattas av rättigheter som motsvarar de som EUmedborgare har.
Det behövs göras mycket för att förbättra samstämmigheten och effektiviteten i dagens politik för migration och rörlighet. Jag avser därför att göra en översyn av den lagstiftning och policy som finns på området. " Slut citat.

Observera ex-vis uttrycket "återvändandepolitik som är human".

Givetvis kan ingen säga hur Cecilia Malmström kommer att lyckas med detta, men jag menar att hennes uttalade syfte är positivt och snarare leder till skydd och bättre villkor för flyktingar än något annat. Hon säger här inget om att "hjälpa" Libyen. Vare sig hon, med sin bakgrund, eller EU kan ha något intresse av att hjälpa en diktaturstats regim att övervaka flyktingar. Jag försöker också få fram om något hon kan ha sagt i själva utfrågningen kan (van-)tolkas i den riktningen. Om så skulle vara fallet finns all anledning att påtala det, eftersom det inte stämmer med hennes record.

Däremot anser jag att den svenska regeringen antingen är cynisk eller aningslös när den, genom Ewa Björling uppmuntrar till och PR-ar för att statliga Rymdbolaget ska förse diktaturens Libyen med övervakningsutrustning. Har inte svenska regeringar gjort bort sig nog med märkliga affärer med Libyen?

8 kommentarer:

Nemokrati sa...

Allt är naturligtvis en tolkningsfråga men jag försökte lyssna ganska noga på utfrågningen, det var därtill visserligen lite svårt att behålla tråden i och med simultantolkningen till svenska som låg liksom över talarnas hela tiden men jag uppfattade att hon gjorde klara utfästelser i fråga om Libyen i det här avseendet. Cecilia Malmström blev hårt utfrågad av personer med främlingsfientlig framtoning och hon markerade mot dem men samtidigt var det ganska kluvet just för att det också fanns flera svar med återförsäkringar om detta - att man skulle göra allt för att hjälpa bla just Libyen - där utfrågarna begärde av EU hjälp att hålla kontroll på 'flyktingströmmarna' - det var det ord som utfrågarna använde frekvent om jag minns rätt. Cecilia Malmström svarade också på frågor om 'repatriation' - repatriering - av illegala invandrare - har jag faktiskt också för mig var den term som användes. Detta är intrycket som jag fick i alla fall. Men jag ska gå se om jag kan gå tillbaka i mina anteckningar och kolla vad som sas.

Nemokrati sa...

Nu har jag kollat mina anteckningar från utfrågningen (ej anförandedelen - utan svar på frågor från europaparlamentet):

Enligt mina anteckningar sa Cecilia Malmström att hon är beredd att sätta press på gränskontrollbyrån och Frontex angående hårdare bevakning av de yttre gränserna - detta var del i svar på frågor hur man skulle få stopp på flyktingströmmarna in i EU.

Enligt mina anteckningar sa hon vidare att hon är redo att starta samarbetet m Europaparlamentet om detta via bl a Frontex, och ev även inrätta något mer permanent, arbete tillsammans med tredjeland, globalt. Sa då också att man redan hade sånt samarbete m 7-9 länder. I samband med detta diskuterades även Libyen och Cecilia Malmström medgav att trycket kring Medelhavet var hårt. Hon hänvisade också till Stockholmsprogrammet i sammanhanget; och framhöll att man nu skulle integrera brottsbekämpning, gränskontroll och straff. Hon poängterade också
humanism och effektivitet i asylsystemet, men problematiserade inte vidare kring hur man tänkte när dessa två kommer i konflikt med varandra.

Och trycket på Cecilia Malmström från främlingsfientliga krafter är uppenbarligen hårt - av utfrågningen och antalet frågor att döma med dito schablontypiskt språkbruk - 'flyktingströmmar', 'repatriering' - vad jag förstår använder ex vis Sarkozy frekvent även 'deportationer'. Flera krav ställdes också på inrättande av 'mottagningscenter' - en slags uppsamlingsläger, frågor om detta kom om jag inte minns fel från italienska utfrågare.

Det står också nyligt om att EU:s ledare bejakar förstärkt samarbete med Libyen: "EU leaders back closer co-operation with Libya on immigration, but reject French and Italian call for regular EU-funded deportations." (europeanvoice.com från 30.10 2009) se http://www.europeanvoice.com/folder/europeancouncil2930october2009/136.aspx?artid=66310

(För en granskning av Stockholmsprogrammet som lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller medborgerliga, demokratiska och mänskliga rättigheter hänvisar jag själv till ECLN - European Civil Liberties Network - och deras upprop mot Stockholmsprogrammet, - se http://www.ecln.org/, se även deras granskning av detta fruktansvärda program http://www.ecln.org/ECLN-statement-on-Stockholm-Programme-April-2009-eng.pdf

Se även Alliansfritts Sveriges utmärkta och hårresande granskning av vilka som sitter med i Stockholmsprogrammets "framtidsgrupp" för "Frihet", "Rättvisa" och "Säkerhet" http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/07/juli-13-2009-vilka-ar-framtidsgruppen.html.

Läsningen förstärker minst sagt intrycket av att det kommer att kunna bli avsevärda konflikter mellan just "effektivitet" och "humanism" i EU:s framtida migrationspolitik.)

Anonym sa...

Cecilia Malmström e ju en riktig högerextremist ju som i vanlig ordning för den här regeringen säger en sak och gör en annan, det vet ju alla. De e ju deras taktik å ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet så henne kan du inte lita på. Här har'u en länk å läsa: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ollesvenning/article6479646.ab
Förresten, har'u läst att svedala e det land efter Island å Irland som lyckats sämst me å hantera krisen? Här kan du få en länk om de också: http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2010-02-06&Artikel=3423571
De e väl för tokigt när vi har en regering som ljuger å bedrar å som misshandlar svaga å som inför storebrors samhället å som totalt strutar i hur de går för landet å allt bara för å berika sig själva å den lilla minoriteten?

Curre

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonyme Curre.
Cecilia Malmstöm är verkligen ingen högerextremist. Anser du det har du nog tappat orienteringen ordentligt betr både det politiska landskapet i stort och betr ideologiernas innehåll.
Att hon ingått i en regering som knappast kännetecknas av ngn ideologisk klarhet är en annan sak.
Det är fullkomligt klart att det finns främlingsfientliga krafter inom Europaparlamentet, och de pressade henne hårt i utfrågningen. MEN att hon har ideologiska motståndare gör inte henne till en del av dem, tvärtom.
Som jag ser det är det viktigt att stödja Cecilia M för att hon ska stå emot de mörkrets krafter som finns. Hellre det än att angripa henne.

Lars-Erick Forsgren sa...

Nemokrati.
Visst är det en tolkningsfråga, men hur man tolkar beror på vad man tar med i bilden.
Jag har Cecilias politiska gärning och ställningstaganden med i min bedömning, samtidigt som jag läst hennes anförande i sin helhet. Till det kommer de rapsodiska referat jag läst i dagspressen betr utfrågningen. Det var en tuff utfrågning, men hon sägs i kommentarerna ha markerat tydligt emot de rasistiska och främlingsfientla frågarna. Det stämmer även med hennes tidigare attityd i dessa frågor.
Jag försöker få fram fakta på mina vägar, och det är bra om du kan få fram på ditt sätt.
Jag noterar av dina kommentarer (och en snabb bläddring i några av dina egna blogginlägg) att vi har en något olika ideologisk utgångspunkt, men jag respekterar din granskande attityd.

Tills annat "bevisats" bedömer jag att Cecilia Malmströms mål och inriktning som kommissarie i dessa frågor placerar henne på den "goda" sidan, MEN att hon har en oerhört tuff uppgift pga av dels en del konservativa regeringar, dels ett antal extremistpartier i Europaparlamentet. Samt att hennes fd regeringschef i Sverige har en "något märklig" uppfattning.

För att nå ett resultat i den riktning jag vill (och du, gissar jag) så ser jag därför det viktigast att givetvis kolla upp om hon sagt ngt som kan tolkas åt fel håll, men att framför allt stödja henne för att motverka både fler Telub-Libyen-affärer och för att skydda flyktingar och invandrare från förföljelse och odemokratiska regimers omänskliga behandling.

Dvs att stärka humanismen gentemot det kalla effektivitettänkandet.
Se också mitt svar till Anonyme Curre.

Nemokrati sa...

Jag tror knappast att hon kan gå emot de utfästelser EU som helhet gjort vad beträffar mycket förstärkt samarbete med Libyen när det gäller kontroll och övervakning - det ingår liksom som en del i det program man nu lagt.
se citatet som jag redan nämnt en gång:

"EU leaders back closer co-operation with Libya on immigration, but reject French and Italian call for regular EU-funded deportations." (europeanvoice.com från 30.10 2009)

se http://www.europeanvoice.com/folder/europeancouncil2930october2009/136.aspx?artid=66310

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag har fått följande svar betr Libyen.

Under förhören har Cecilia Malmström inte sagt att hon ska göra allt för att hjälpa Libyen att hålla tillbaka flyktingströmmarna in i EU, utan betonade att kommissionen måste säkerställa att Libyen följer internationella konventioner. För den intresserade finns hela hearingen att läsa på http://www.europarl.europa.eu/hearings/static/commissioners/cre/malmstrom.pdf

Vill man ha fram vad hon sa om Libyen kan man alltid söka på Libya i texten

Lars-Erick Forsgren sa...

För tydlighetens skull har jag redovisat de två svar jag fått i en egen bloggpost idag, 9 febr.