20 juli 2018

Låt solfångare fixa luftkonditioneringen på äldreboenden!

Den onormala sommaren (som kanske blir vanligare framöver) ger många negativa följdverkningar. Överdrivet solande ger solcancer. Grödor av alla de slag torkar bort, med livsmedelsbrist som följd. Kreatur får inte foder, och måste nödslaktas, vilket inte slakterierna hinner med. Förödande skogsbänder breder ut sig över stora delar av vårt skogbeväxta land. Bränder som flygbombas med vatten.  Med mera. 
Och barn, sjuka och äldre mår inte bra i värmen. Kroppen kräver skugga och vatten.
 I PIteå, där jag bor, så har till och med äldre, sjuka tagits hem från äldreboenden då det är för plågsamt att bo där, utan luftkonditionering. Och kommunledningen (S+mp+v) prioriterar inte någon a/c, ochhänvisar till "andra åtgärer", t ex markiser för fönstren. Samt att spara energi prioriteras framför allt. Ironiskt nog så ser man i lokaltidnignen PT en insändare där en anhörig frågar när kommunen ska åtgärde de trasiga och icke-fungerandena markiserna, vilka uppenbarligen varit lika illa minst ett tidigare....  och insändaren illustreras av en bild som visar hur markiserna ser ut...
Detta föranleder ett alert förslag (s.k. motion) från Skol och landsbygdsparitets (SLP)  ledare, Anders Nordin enligt följande:

"LUFTKONDTIONERING PÅ ÄLDREBOENDENA
Självklart skall det in luftkonditionering på alla äldreboenden. Våra gamla skall inte lida.
Bakgrund: Vi kan räkna med ofta återkommande värmeböljor med outhärdlig hetta. Att inte sätta in luftkonditionering är ett feltänk av stora mått. Att spara el in absurdum är också en helt felaktig metod.
För varje grad över 21 ºC minskar vår mentala prestationsförmåga med 5 % och olycksfallsrisken ökar med 3 %. Man har alltså redan vid 25 ºC förlorat 20 % av sin mentala prestation. Redan där har vi en vinst i arbetsförmågan hos de anställda som också tvingas arbeta i för varmt inomhusklimat.
Det är nästan alltid så att när det är väldigt varmt är det under sommarperioden och då lyser solen. Alltså gör man en investering i sol-el-paneler samtidigt som man installerar luftkonditionering. Sol-elpanelerna har en garanterad livslängd på minst 30 år. Luftkonditioneringen livslängd är 12-15 år men man behöver inte använda dessa mer än när det är för varmt. Livslängden kan därför också där beräknas uppgå till närmare 30 år. Den årliga totala kostnaden blir på detta sätt försumbar.
Hemställer härmed
att luftkonditionering kombinerad med solcells-el-paneler installeras i alla kommunens äldreboenden."
Undertecknat, Anders Nordin, SLP
---
Ett fantastiskt bra förslag. Kort och koncist. Som jag hoppas tas upp även på andra håll. Och givetvis bör antas av fullmäktige i Piteå - oavsett hur valresultat blir.
Det löser de äldres problem med för hög värme på äldreboendena, och det förbättrar personalens arbetsmiljiö. Och personalen kan hålla sig alerta och sköta värmekonditioneringen så det inte uppstår några negativa verkningar med för hög kyla, korsdrag, filtrering etc.
Olycksfallsriskerna med för hög värme minskar, liksom den mentala prestationsförmågan bibehålls bättre vid lämpligare temperatur. 
Solenergi är miljövänlig, och tillgänglig just när extra enerigi behövs för bättre luft. Och förefaller inte ge några större kostnader, men kan möjligen sänka uppvärmningskostnadera vintertid och/eller säljas till andra förbrukare (genom energibolag).
----
Att det är farligt på flera sätt med för hög temperatur för gamla, det framgår t ex av denna skrift från Folkhälsomyndigheten. Länk.
Olika riskfaktorer anges, bl a för olika åldrar. Exakta siffror anges dock inte där, de finns i nyare rapporter.
Relativt lätta att googla fram, hoppas jag. 
Ser i en artikel i Läkartidningen, några intressanta avsnitt. De är något mera preciserade betr temperaturens inverkan, men inte fullt ut betr 5% per grad. Men ger gott stöd åt att  man sänker innetemperaturen för bättre hälsa. 
Ett exempel. "De varmaste dagarna i solen år 2100 kan således vara 9° C varmare än de nuvarande månadsmedelvärdena i skugga, och redan nu bor flera miljarder människor i områden med extremvärme [24]. Klimatavtalet från COP 21-mötet i Paris ger förväntningar om att den globala temperaturstegringen bromsas under 2 °C. Om detta inte infrias kommer problemen att förvärras [1, 20]."
Ännu ett litet utsnitt:
  "Mortalitet på grund av extremvärme är bara en aspekt på hur klimatförändringen kommer att påverka samhällen. Ökad sjuklighet, nedsatt arbetsförmåga och minskad energi för vardagslivets krav är andra viktiga effekter av extrem värme."
"
Påverkan på arbetsförmågan har dokumenterats i ett antal studier [2, 25]. I en rapport från en grupp av tjugo utvecklingsländer drogs slutsatsen att minskad arbetsförmåga på grund av extrem värme redan förekommer och att det kan orsaka minskat årligt ekonomiskt utfall globalt med mer än 2 000 miljarder amerikanska dollar per år 2030 [26]. För enskilda låg- och medelinkomstländer medför den extrema värmen en förlust av BNP med flera procent; upp till nio procent för ett land som Ghana. Då en sådan förlust ackumuleras över en 30-årsperiod kan det betyda att ett land förlorar upp mot hälften av inkomstökningen och därmed resurser för fattigdomsbekämpning. 
Temperaturer överstigande 30 °C minskar arbets­kapaciteten och produktiviteten, eftersom männi­skans fysiologi har en övre gräns vad gäller transport av värme från muskelarbete till omgivningen." ..." Extrem svettning under arbete i hög värme innebär risk för dehydrering. Hög omgivningstemperatur och dehydrering kan ge upphov till värmeutmattning (ICD-10-kod T67.4), vilket leder till nedsatt arbetstakt, fler misstag i arbetet samt ökad risk för arbetsskador [25]. Därmed minskar arbetsproduktiviteten och möjligheterna till försörjning. Risken ökar för värmeslag (T67.0), som är ett akut livshotande tillstånd med centralnervös påverkan och skador på multipla organsystem till följd av en kroppstemperatur över 40 °C [27]. Repetitiv daglig dehydrering på grund av otillräckligt vätskeintag under tungt arbete i ett mycket varmt klimat anses vara en huvudorsak till den pågående epidemin av dödlig kronisk njursjukdom hos sockerrörsarbetare i Centralamerika [28]."Till artikeln hör också tre faktarutor som sammanfattar sådant som Riskgrupper, Den optimala temperaturen, och Åtgärder vid värmebölja.
Även om det inte anger exakta procenttal av nedsatt förmåga per höjd grad ( känsligheten är olika både per person, ålder och geografisk belägenhet) så är det fakta som verkligen borde beaktas inte minst när det gäller att hålla en lämplig (låg - eller hög) temperatur på Äldreboenden. 


14 juli 2018

Franska revolutionen, 14 juli. Den liberala revolutionen

Skriver detta den 14 juli. Den dag som är den franska nationaldagen, och den dag som ses som den Franska revolutionens startdag, 1989. En dag att minnas, inte bara för fransmän, utan också för att den ses som den liberala revolutionen.

En blodig revolution, javisst. Men annat var nog inte möjligt då och just där. Den var ett viktigt steg till demokrati, om än Napoleon så småningom avskaffade republiken och gjorde sig till enväldig kejsare. Efter en tid då revolutionen spridde kaos och oreda.
Men, trots allt, den liberala revolutionen var en naturlig följd av det godtyckliga envälde som kungar och adel förtryckt folket under.

Nog, sagt, det finns åtskilligt att läas om detta. Nu vill jag bara påminna om denna dags betydelse, för utvecklingen av liberalism och demokrati. Begrepp som ständigt måste försvaras, för människovärdets skull, för en rättvis värld.
Här den berömnda målningen, som symboliserar "Marianne" (Frankrikes "Moder Svea"), och den franska revolutionen, där också kvinnorna spelade en stor roll.

Ett lästips ändå: Herman Lindqvist: "REVOLUTION, om Frankrikes blodiga år."
Skildringen där ger oss också en hel del om de svenska kopplingar som finns till revolutionen.

Marianne leder revolutionen


Sedan kan man ju komma ihåg varför det är just den 14 juli som blev nationaldag. Det är till minne av Bastiljens stormning, när "folket" tog över och släppte ut de fångar som hölls fängslade där.11 juli 2018

S-politiken i Piteå innebär diskriminering av landsbygdens folk

Jag stöder, som möjligen bekant, Skol och landsbygdspartiet i Piteå i höstens kommunalval.
Har just tillställd PT en insändare enligt nedan. (Med någon språklig justering, som jag inte sparat.)

(S)-politiken för landsbygden innebär centralisering och orättvisa villkor

(Replik till s-insändaren om landsbygdspolitik, PT 7 juli)

Det var många vackra ord i Lundqvist-Pettersson-Edlunds s-insändare om ”Stad och land – hand i hand”. Hela kommunen ska utvecklas, långsiktighet, lika värde, möjlighet att påverka, ett Piteå där välfärd och trygghet står i centrum.
     Det som gör det så svårt att tro på s-löftena och orden, det är ju erfarenheterna av hur (s) styrt och verkat under decennier av egen maktfullkomlighet. Man frestas att tolka det som att (s) menar att välfärd och trygghet, det gäller just centrum, inte den landsbygd som omfattar 40-50% (beroende på hur man definierar landsbygd resp centrum) av kommunens invånare.      Betecknande är att s-insändaren inte med ett ord berör skolan, den som är så viktig för landsbygdens överlevnad. Inte så konstigt eftersom (s) där grundligt svikit sina löften och några byamöten, lagt ner flera byaskolor. Svek, och i strid med påståendet om en politik att utveckla hela kommunen.

     Fler exempel, som visar att landsbygden inte ska gå ”hand i hand” med staden, utan komma långt, långt efter med (s)-styre. Bostadsbyggandet, där säger (s)-styret att 10% ska byggas utanför centrum, annars får byggbolagen skämmas (!). Varför bara 10%? Landsbygden borde ju få 40-50% om det ska vara någon rättvisa i möjligheterna att bo. Kommunen får släppa till mark. Det finns ju människor som inte vill bo vid busstorget i stan...
     Allt mer av både samhällsservice och handel koncentreras till stan. Nära till för stadsborna, som dessutom åker buss gratis inom stan för att ha det enkelt och billigt att använda servicen. Men de som bor utanför stan har inte bara längre till servicen utan måste också åka bil eller ta en buss till stan, som kostar, om det ens finns turer. Självklart är det en rättvisefråga att även landsbygdens folk ska kunna ta sig till stans service, utan att det ska behöva kosta mera än för stadsborna!
     Dessutom vill (s)-styret slå ihop de olika småbidrag som byarna kan få söka (t ex till bygdegårdar) till ett. Jovisst, det blir ju enklare att centralstyra på det sättet, enligt känt sosse-vänstermaner.
     Av (s)-programmet verkar det, betr arbete, är det kommunala tjänster som gäller. Vi menar nog att det är minst lika viktigt att underlätta för företagande och att bo i byarna, är tillgång till skola och bostäder utanför centrum viktiga faktorer. Liksom vägfrågorna.


Lars-Erick Forsgren, Skol och landsbygdspartiet (SLP)
---- 
Det finns givetvis mycket mera att framhålla, både betr SLP:s politik och betr (s)-styrets (som inkluderar också vänsterpartiet och miljöpartiet i kommunen.  Men det får komma när det kommer, och är motiverat. 

--- Insändaren publicerad i PT den 13 juli. Dock utan bild på mig. I stället bild av den s-insändare jag bemöter, inklusive bild på ett sossekommunalråd....

07 juli 2018

En nazistisk terrorgrupp är inte en vanlig förening.

Det som beskrivs i denna artikel är tyvärr en fruktansvärd verklighet, hur nynazister (NMR) angriper det demokratiska samhället, genom att skrämma folk, genom att sprida sitt hat emot de som ser tolerans och medmänsklighet som viktiga värden i en demokratisk stat. Och hur polisen hanterade detta, om hur otillräckligt det var och är.  Jag var inte i Almedalen, men har tagit del av direktskildringar som bekräftar artikeln, tagen ur DN, nätupplagen, lördagen den 7 juli 2018. Jag menar att den är så viktig att alla bör ta del av den, inte bara de som har DN.

Citat:
"Fredagen den 6 juli vid 16.30-tiden hetsade nazistledaren Jimmy Thunlind mot judar på Hamnplan i Visby. Han stod på ett podium, omgiven av våldsdömda vänner. Hans ord om ”juden David Schwarz”, ”juden George Soros” och ”judiska bankirer” dånade ut i en högtalaranläggning inför hundratals människor. 
Jag hade tänkt vända mig till polisen och informera om detta, men kom på att det inte behövs. Ni var ju där. Jag såg massor av poliser på plats, uniformerade och civilklädda. 
Några av er agerade. Ni föste undan en kvinna som gick fram mot podiet och protesterade. ”Ni skämmer ut Sverige!” skrek kvinnan ursinnigt åt nazisterna. När ni förde bort kvinnan skanderade nazisterna glatt: ”Ut med packet! Ut med packet!”.  Sedan fortsatte de nazistiska talen dåna ut i högtalarna.
Ni poliser har haft en fruktansvärt svår uppgift i Almedalen. Ni har försökt punktmarkera en terrororganisation som är öppen med sitt hat mot minoriteter och att våld är en del i deras strävan att avskaffa demokratin. ”Kampen kräver mer än ord”, som det stod på tre knivar som polisen beslagtog i en bil som tillhörde 33-årige Emil Hagberg, en av flera ledargestalter i Nordiska motståndsrörelsen med våldsdomar i bagaget.
Denna Almedalsvecka har nazisterna stått för en rad våldsamma angrepp. I onsdags kväll attackerades tre kvinnor med en regnbågsflagga. 36-åriga Nenna Zithrine från Hässleholm, aktiv i Kristdemokraterna, var en av dem. Hon har nu armen i gips efter att hon blivit upptryckt mot en lyktstolpe av nazister och fått skador på flera fingrar. 
51-åriga Camilla Wagner från Stockholm misshandlades av en man från NMR-gänget som ”kom som en rugbyspelare”.
– Han tacklade mig bakifrån. Jag flyger i backen och slår i bakhuvudet i stenläggningen. Polisen griper honom direkt. Polisen var med oss hela tiden, fast vi förstod inte det.
”Polisen var med oss hela tiden”. Ja, ni har ju verkligen försökt vara det. Civilklädda och uniformerade har ni legat som frimärken intill de nazister som verkligen hatar er. På Hamnplan i fredags fick jag syn på en tatuering på en nazists ankel: ”ACAB”. En förkortning för ”All Cops Are Bastards”, ungefär ”Alla snutar är svin”. 
De hatar er poliser för exakt det som vi andra uppskattar er för: Att ni är satta att skydda och upprätthålla demokratin. Ändå har ni misslyckats med just detta den här veckan. Det har blivit fel, massivt fel. För demokrati handlar inte bara om yttrandefrihet, att alla ska få säga sitt. En central del i en frisk demokrati är också skydd för minoriteter. 
Vem kan klandra RFSL Ungdom för att de ställde in sina evenemang och åkte hem? Varför skulle inte unga bögar och lesbiska vara rädda för en nazigrupp vars högste ledare dömts till fängelse för sin delaktighet i en hatattack mot en gayfest i RFSL:s lokal i Kristianstad? Under rop som ”jävla bögjävlar” och ”ni ska inte få leva” gick Simon Lindberg och hans knivbeväpnade nazistkompisar till attack mot schlagerlyssnande gäster.
Vem kan klandra Artur Ringart, vars farföräldrar mördades i Auschwitz, för att han känner sig utsatt när ett stort gäng nazister kliver in i tältet där han leder en debatt, börjar filma och dela ut Hitlerhyllande tidningar?
Vem kan klandra den femtonåriga tjej som började gråta när hon i fredags ansattes av nazister som kallade henne hora, fotade henne och hotade att lägga ut bilden i sociala medier?
Nyligen sade era poliskolleger från Säpo att NMR ”har förmåga att begå allvarliga brott som skulle kunna klassas som terrorattentat”. En organisation med ett sådant våldskapital kan man inte hantera som om den vore ett vanligt politiskt parti.
Ni poliser som föste undan kvinnan som ville protestera mot nazisterna – jag inser att ni inte gjorde det för att ni tyckte att hon gjorde fel, utan för att skydda henne. Ändå sändes en fruktansvärd signal just där. Att höra ett femtiotal segerrusiga nazister med svällande tuppkammar vråla ”Ut med packet!” åt den modiga kvinna som sa det vi alla tänkte – det var för mig Almedalens svartaste stund.
”Vi är politiskt färgblinda”, har poliser under det senaste året sagt när nazisterna sökt och fått demonstrationstillstånd. Men det går inte att vara färgblind inför en folkmordsideologi
Detta förstår ju egentligen ni poliser. Annars hade ni inte gripit fem nazister som gjorde Hitlerhälsning natten till i lördags. De sitter anhållna när jag skriver detta, misstänkta för hets mot folkgrupp. 
Men det är svårt att fatta hur det kan vara förbjudet att heila, men okej för en nazistledare att stå på ett podium inför hundratals människor och vräka ur sig hat mot judar. Jimmy Thunlind hetsade även mot homosexuella, som han kallade äckliga och onaturliga. Hans tal var en påminnelse om nazismens kärna. Behöver vi verkligen fler påminnelser?
Förra året slutade Almedalen på exakt detta sätt. Glada nazister, skrämda minoriteter. Jag stod i nazisternas tält vid ett bokbord där Förintelseförnekarlitteratur låg prydligt intill Hitlerhyllningar. Vilken är den populäraste boken? frågade jag. ”Det är nog den här”, sa den blondskäggige NMR-mannen och höll fram den fanatiske rumänske antisemiten Corneliu Codreanus ”Till mina legionärer”. Codreanus stödde Hitlers utrotningsidéer och agerade även på egen hand för att döda judar.
”Varför gillar du Codreanu?” frågade jag den blondskäggige. ”För att han bekämpar samma fiende som vi bekämpar i dag”, svarade nazisten. 
Det plingar till i mobilen, när jag skriver detta vid lunchtid på lördagen: Ännu en rapport om en misstänkt misshandel, där nazister ska ha slagit ner en ensam man. Mer jobb för er poliser. Jag vet att många av er är utarbetade, att ni fått försaka semestrar för att agera krockkudde mellan våldsamma nazister och upprörda motdemonstranter. 
Felet är inte ert, ni poliser som jobbar på fältet i Almedalen. Felet ligger i synen att en nazistisk terrorgrupp kan hanteras som om den vore vilken förening som helst.

Niklas Orrenius."
---- 
Just det, nazistiska terrrorister i grupp är ingen vanlig förening. De måste betraktas som terrorister, vare sig de uppträder i grupp eller som enskilda personer. Vare sig de har kostym och slips eller mera uniformliknade klädsel, med eller utan tryckta slagord eller symboler som visar förakt för människor som de inte gillar.
De får inte skrämma, förfölja, terrorisera folk, inte frånta folk sina mänskliga rättigheter, inte skrämma folk så att de inte vågar rösta, eller ens visa sig ute bland andra. Och polisen måste skydda oss från de som vill förstöra demokratin.  

05 juli 2018

Nynazzarna NMR vill krossa demokratin, jfr Almedalen

Årets Almedalsvecka sker på två plan. Politikenra håller sina tal och PR-utspel inför media. Men vid sidan av detta är de "vanliga" människor som faktiskt vill ta del av veckan, att informera sig eller själva sprida info eller diskutera med andra, "höga" som "låga".   Ibland möts ändå de två världarna, tydligen. I år verkar dessutom NMR, de svenska organiserade nynazzisterna;  de som inte ens försöker hålla en putsad fasad, de som inte ens försöker vinna någar val. De som bara vill störa och rasera demokratin. De som talar (nå, skriker då) om riggade val. Som vill knäcka bögar, som vill skicka ut (eller ännu värre) alla som inte tycker som nynazzarna själva tycker, dvs judar, muslimer, färgade, flyktingar, minoriteter. De är väldigt aktiva, på sitt provcerande sätt, i Almedalen. Och nu efter någon dag verkar de ha fått upp farten, inte minst p g a att polisen gett dem demonstrationstillstånd. Märkligt nog. NMR som förnekar förintelsen.
Inte nog med att de störde, så gott de kunde, Annie Lööfs tal igår. Men hon tog kampen emot dem, öga mot öga. De har fortsatt med att störa fol i Almedalen.
Det torde nu vara uppenbart att de utgör ett hot för alla som inte lever upp till deras mall. Jag har tagit del av flera skildringar av hur folk hotas, knuffas, trakasseras på alla de sätt. Folk som muntligt framför singa  åsikter om nazism, de misshandlas av nazisterna, det drabbar unga flickor, medelålders kvinnor och äldre damer, och män. Ibland hinner någon polis, ofta inte. Och poliserna tycks ibland tycka att de som inte gillar nazzarna inte ska säga något utan bara drypa iväg. Jag blir välidgt upprörd. 
Polisen skulle inte ha gett NMR tillstånd, för NMR är ute för att provocera och störa det demokratiska samtalet. Det verkar som om  bryter mot förbudet om att utsätta folkgrupper för hot och våld. Det borde polisen ha förutsett. 

Nu läser jag dessutom att en forskare befarar att NMR (uttytt nordiska motståndsrörelsen) planerar att störa valen också, genom att sända ut "valobservatörer" med uppgift att ställa till oreda vid vallokalerna.
Jag citerar lite ur artikeln i SvD.
"
NMR har vuxit och rekryterat fler medlemmar och är den ledande högerextrema organisationen i Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att gruppen blivit mer aktiva och att fler är benägna att begå brott.
– Det är inte en lätt uppgift för Säpo att ha koll på NMR, för NMR har inte ens koll på sig själva helt och fullt. Men just nu ligger det inte i deras intresse att på något sätt gå för långt över gränsen inför valet.
Christer Mattsson (forskaren, experten ) säger att i vissa kommuner och vallokaler så är risken stor att NMR dyker upp. De har själva sagt att de kommer agera "valobservatörer". I deras poddsändningar har de dessutom börjat tala om valfusk för att försöka undergräva förtroendet för valsystemet i förväg.
– Om man dyker upp i vallokalerna blir det lättare för NMR senare när de vill hamra in budskap om att valet inte gick rätt till eller att det var riggat, säger Mattsson.
NMR kan dyka upp med flaggor och filmutrustning, eller så är man inte öppen med sin agenda. Kungälv, Lundvika och Boden är tre av platserna som NMR pekat ut som viktiga under valrörelsen.
NMR har skrikit slagord som "krossa homolobbyn" och försökt att plocka ner prideflaggor och satt upp nazistpropaganda." 

NMR ska givetvis inte ha demonstrationstillstånd, men de kan ju ändå dyka upp där de vill och ställa till bråk. De vill ju ha uppmärksamhet, och sprida skräck och misstro till demokratin.
Frågan är hur det ska bemötas?  Undervisning? Att inte tro allt som skrivs på Facebook etc, inte tro på fejkade dumheter? Och... ?