26 september 2008

FRA. Djävulen och de demokratiska principerna. (rev.)

... och medan tiden går mognar mina tankar alltmer.

* Vi ska inte (?) kritisera de sex tappra fp-kvinnorna i riksdagen, som till slut gav upp efter att de tyckte sig ha fått igenom ett antal viktiga förbättringar i 18 junilagen.
På det sätt riksdagen och vårt politiska system fungerar kunde de nog inte komma längre. Detta pga den partidisciplin som råder och hur ledamöter förväntas vara kompromissvilliga även om viktiga principfrågor.
Vid kompromissande utgår man från det förslag som "toppen" lagt, så säger makten.

* Vi utanför maktens boningar ville mera. Vi trodde att genom ett engagerat demokratiskt samtal, där vi kritiskt granskade både principiella, demokratiska, juridiska och tekniska aspekter skulle vi kunna övertyga våra valda makthavare. Det var fel, makten kan bli en aning oroad, men den kan inte förlora ansiktet, ty makten i form av regeringsduglighet och problemformuleringsmonopol går före det sätt som vi "vanliga" människor diskuterar.

* Makten sa att det gällde att hitta en "balanspunkt" mellan integritetsskydd och behovet av att spionera på "hot utifrån". Vi trodde inte att man kunde kompromissa om en så fundamental demokratisk rättighet som den enskildes privata integritet. Ví har nu lärt oss att vi hade fel. De som har makten kan kompromissa bort vad som helst. (tillagd punkt)

* Lagen verkar nu kunna bli bättre. Men riktigt hur vet vi inte ännu. T ex de 15 punkter som presenteras är i flera avseenden oprecisa, kräver definitioner och klarlägganden.
Se t ex dessa kommentarer som Scaber nestor gjort på din blogg. Jag utgår från att han inte har ngt emot att jag citerar dem.

Men först de 15 punkterna från regeringens PM.
1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15.Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.
---
Så scabers nestors kommentarer, som i stort överensstämmer med mina tankar.
1. Som det skulle varit från början, konstigt att våra lagstiftare måste påminnas om procedurerna.
2. Vilken domstol? vem utser domarna?
3. Om inte epitetet "metodutveckling" ingår där så är den punkten värdelös, men det är en klar förbättring.
4. Vad ... är ett "trafikstråk"? definiera ordet innan ni printar ner det.
5. Bra förslag, men det är fortfartande tekniskt omöjligt att avgöra detta utan att öppna IP-paketet.
6. Bra att det snävas åt, men om regeringen fortfarande är undantagen tillståndsprövning så innebär det bara att myndigheterna tar en liten omväg för att få tillgång till trafiken.
7. Öhm, ska en utredning utreda om polisen och SÄPO behöver underättelser? Detta höjer jag ett varningens finger åt.Nästa år ska nämligen regeringen se över hela underättelseverksamheten, vilket i princip kan innebära att polisens, SÄPO's och MUST's spaning slås ihop och administreras direkt av FRA, vilket gör att de kommer undan det lilla tillägget redan under nästa år (ja, lite långsökt, men det är alliansregeringen vi pratar om, inget verkar vara främmande för dessa personer)
8. Bra, precis vad vi efterlyst, nu är problemet vem som ska utfärda det, faller det under inrikes (polis/säpo) eller utrikes person (interpol) och hur ska det kopplas samman med punkt 6?
9. Här ser jag inte kopplingen, de ska se över förstörelsen (av information?) genom att härleda den till FRA's egen PUL?Någon får förklara den för mig, jag får inte ihop det.
10. Bra, men behöver preciseras enormt, för det är med all ärlighet ganska luddigt skrivet.
11. Bra förslag. (Men precisera!)
12. Bra, behöver tillägget att samtlig insamlad information ska skickas till den enskilde eller till enskildes ombud för eventuell rättsprocess.
13. Ej tillräckligt, där ska också ingå samtal med BRIS, Polis, Advokat etc, "själavårdande" gäller bara person till [valfri religions företrädare].
14. Spela roll när den får säljas (till NATO? -läs echelon) och därigenom bli inhämtad igen.
15. Här ska läggas till garantier för att inga kontrollapparater ska kunna tas bort i samband med detta utan debatt och majoritetsbeslut i riksdagen. (Ja, jag skulle vilja kräva kvalificerad majoritet för ett sådant riksdagsbeslut! ) (tillagd kommentar fred em)

* Alltså, i stort som mina tankar. Kursiveringar till kommentarerna ovan är tillagda av mig.
Till det kan man notera att t ex Hex (Henrik Alexandersson) har många frågor till detta, uttryckta i ett dussintal (!) egna inlägg på hans blogg under gårdagen.

* Jag noterar också att begreppet "yttre hot" under dagens lopp har fått olika definitioner, som gått på kors och tvärs. Var det stannar är omöjligt att just nu veta. (tillagd punkt fred em)

* Mark Klamberg, som i viss mån varit med i överläggningarna, konstaterar nyktert att "kompromissen" inte blev bra, ty "djävulen finns i detaljerna". Dvs det finns mängder av oklarheter och konstigheter, bisatser som borde har raderats etc. När inte detta skett så kvarstår att lagen i sig är fel uppbyggd och har en mängd falluckor, som vi (andra) inte ännu blivit medvetna om. Därför kunde han inte ställa sig bakom kompromissen.

* Det känns märkligt att gammelmedia så kritiklöst säger att "kritikerna" (vilka?) är nöjda. De som gjort uppgörelsen är självfallet (mer eller mindre) nöjda. Och en del andra, som inte hunnit upptäcka brister och fallgropar. Och FRA-kramarna har intresse av att säga att nu är det frid och fröjd.
Men, borde inte alla dessa garvade kommentatorer i teve och press kunnat se igenom detta PR-spel och gå djupare, att verkligen analysera - eller att åtminstone kollat upp vad vi andra engagerade FRA-kritiker sagt?

* Och mina principiella invändningar kvarstår (utöver de djävulska detaljerna):
- Så många tillägg och så mycket lappande på en lag visar att den skulle ha rivits upp för att göras rätt från början, nu blir den svåröverskådlig, administrativt och juridiskt svår att hantera (men det kanske är meningen?).
- Alliansen har inte väljarnas mandat att ta en lag som denna.
Punkt.

Summan av detta är att medborgerlig vaksamhet anbefalles i högsta grad.
Även i fortsättningen, och inte bara betr FRA-lagen.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Tack - jag fick massor av information om saker jag inte riktigt hade lyckats få grepp om.
Lolo

Lars-Erick Forsgren sa...

Lolo. Det är så bloggandet på internet funkar. Man får veta en massa, och dela med sig av det man vet.

Långt ifrån de slutna rummens kompromissande för att inte förlora ansiktet.

Anonym sa...

sant och trevligt. *ler*
Undrar hur lång tid det tar innan jag får tillsägelser att rätta in mig i ledet då...?

Lars-Erick Forsgren sa...

Lolo, det kan man aldrig veta. Först får du väl lite mera diskreta vinkar...

Men samtidigt måste jag tala om att jag får alltfler signaler från folkpartister att nu är de f.d.
Och det är de riktiga liberalerna som säger att de inte kan vara med längre.
Förståeligt, men tragiskt för fp.

Daniel Rhodin sa...

Lars-Erick,

Jag håller med dig, bättre men inte bra.

Angående erfarna ledamöter och deras tystnad: Det är ännu mer intressant att konstatera att det är enbart kvinnor i folkpartiet som har vågat stå upp och säga ifrån. Jag är väldigt tacksam för deras väldigt otacksamma arbete, och undrar om det kanske är så att de manliga ledamöterna inte har vågat säga emot.

Anonym sa...

Detta nya spektakel till friserad lag är det yttersta beviset på att dagens politiker inte ens förstår vad principer är. Frågan om samverkanspunkterna är helt (ursäkta vitsen) digital. Antingen finns de och då övervakar samhället mig. Eller så finns de inte och jag är en fri man.

Dagens svenska politiker klarar tyvärr inte av att tvingas välja mellan två olika alternativ. Eller vad som vore det mest naturliga i en demokrati: att ställa sig bakom varsit klart alternativ och låta väljarna avgöra i allmänna val. Istället leker de demokrati och stänger in sig i hemliga rum och tar fram en kompromiss som alla inblandade politiker kan gå med på men som medborgarna saknar inflytande över. Inte nog med att detta leder till väldigt dålig lagstiftning (ofta kan ju t.o.m. fel alternativ tydligt genomfört vara bättre en en halvmesyr) vissa frågor är ju till sin natur digitala.

Så vad lär man sig? Jo åter läxan att det var korkat att lita till de partipolitiska krafterna. Upproret mot FRA-lagen borde ha motat ut alla partipolitiker från dag ett istället för att tro att det skulle gå att få några att ta parti för rätt sida.

Anonym sa...

På Bokmässan i Göteborg var det i dag en FRA-debatt med riktigt tunga namn. Journalistförbundet hade lyckats få dit inga mindre än Britta Lejon, Agneta Lindblom Hulthén, Göran Pettersson, Birgitta Ohlsson och Ingvar Åkesson. Ett kort referat finns att läsa här: http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,6172478&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=9815297

Visst låter det mysigt nu när alla på scen, med undantag för Agneta Lindblom Hulthén, känner att man kommit fram till en ”godtagbar lösning som kanske inte är helt perfekt, men som man kan leva med...”.

Det hade varit skönt för mig också om jag fått ta del av denna känsla, men det gör jag inte!

Det som gör att mitt undermedvetna skriker STOPP även efter de nya förslagen är att FRA inte är och aldrig kommer att bli en transparent organisation. En vanlig domstol kan aldrig plocka ut de FRA-anställda och be dom vittna under ed om vad de håller på med. Dessutom tror jag inte att man kommer att föreslå en teknisk lösning där en utomstående och transparent organisation får i uppdrag att sålla ut den information som ska gå till FRA för vidare bearbetning. Det må kallas trafikstråk eller vad som helst, en sådan teknisk lösning kommer inte att kunna implementeras på grund av sin komplexitet (fast det ska bli riktigt kul att höra vad det är för något på nätet som dom valt att kalla för trafikstråk).

Detta sammantaget gör att FRA självständigt, eller i ett hemligt samråd med en regering, har en komplett verktygslåda för att sjösätta en ny IB-affär. Ingen utanför FRA kan granska vad de håller på med. Skillnaden mot IB är att då samlade man information om vem som deltog på vissa möten och gick olämpliga kurser medan man numera med datorers hjälp kan göra en mycket omfattande kartläggning och analys av individens digitala fotspår.

Även efter de senaste ”förbättringarna” kvarstår alltså grundproblemet.

Anonym sa...

"De som har makten kan kompromissa bort vad som helst."

Det är ingen okänd egenskap hos oss människor, även den med de godaste intentioner, när vi sitter vid köttgrytorna. Vårt omdöme blir fördunklat.

Därför behövs krafter utanför, som tillser att förfallet av omdömet hos våra politiker och beslutsfattare inte går för långt.

Det ansvaret åligger oss enskilda medborgare. Våra förfäder gjorde samma sak för oss.

Lars-Erick Forsgren sa...

En av de viktigaste liberala grundsatserna är ju:
"Makt korrumperar, absolut makt korrumperar totalt.
Därför måste all makt kontrolleras."

Märkligt att "liberala" politiker ska behöva påminnas om detta.
Det bevisar dock ordens giltighet. Ingen är immun.

"Normalt" sett borde man kunna lita på partipolitikerna, men vi lever uppenbarligen inte i en normal situation.

Vi lever nu i en tid då svensk demokrati måste återerövras. Det inser inte partierna. Eftersom de gått i symbios med byråkratin och statsmakten.
Det kommer att bli en hård och långsam (?) process. Partierna har ju sitt partistöd, som ger dem möjlighet att pumpa ut sina färdiga åsiktspaket (som de sedan springer ifrån) för att lura folk.

Men det går inte att lura folket hur många ggr som helst.

Lars-Erick Forsgren sa...

ARnold.
Jag instämmer i det mesta i din replik. Se min kommentar ovan.

Det skulle ha varit skönt att få slå sig till ro. Men det verkar vi inte få göra.
Det känns som vi är i en situation liknande den som fanns för ca 100 år sedan. Visserligen erövrades rösträtten då, men nu ser vi hur våra röster missbrukas och förvanskas.

Anonym sa...

Det kan vara en from förhoppning, men jag är inte säker på att det kommer att bli en långsam process det här med återerövrandet av demokratin. Om man tänker på samhället som ett system vilket som helst som man kan applicera vanliga matematiska och fysikaliska teorier på så blir koasteorier väldigt intressanta. Ofta karrakteriseras då ett system av tämliogen lugna och förutsägbara perioder, men så vid ett visst läge har tillräckligt med energi byggs upp och strukturen omvandlas helt plötslig. Först blir det kaotiskt men snart finns en ny ordning.

Jag tror att vi står på randen till ett sådant kaosgenombrott i svensk politik. Det är naturligtvis svårt att veta mitt uppe i processen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Populisten.
Motvilligt måste jag erkänna att du kan ha rätt. Det kan gå fort. Men jag ser helst att det sker i ordnade former.
För även om jag anser mig som liberal och därmed radikal, så gillar jag inte revolution och inte kaos.

Men en restaurering av demokratin , till ngt bättre än den är idag (dagens demokrati har ju gått i baklås) det vill jag se, och medverka till.
Under ordnade former.