20 juli 2018

Låt solfångare fixa luftkonditioneringen på äldreboenden!

Den onormala sommaren (som kanske blir vanligare framöver) ger många negativa följdverkningar. Överdrivet solande ger solcancer. Grödor av alla de slag torkar bort, med livsmedelsbrist som följd. Kreatur får inte foder, och måste nödslaktas, vilket inte slakterierna hinner med. Förödande skogsbänder breder ut sig över stora delar av vårt skogbeväxta land. Bränder som flygbombas med vatten.  Med mera. 
Och barn, sjuka och äldre mår inte bra i värmen. Kroppen kräver skugga och vatten.
 I PIteå, där jag bor, så har till och med äldre, sjuka tagits hem från äldreboenden då det är för plågsamt att bo där, utan luftkonditionering. Och kommunledningen (S+mp+v) prioriterar inte någon a/c, ochhänvisar till "andra åtgärer", t ex markiser för fönstren. Samt att spara energi prioriteras framför allt. Ironiskt nog så ser man i lokaltidnignen PT en insändare där en anhörig frågar när kommunen ska åtgärde de trasiga och icke-fungerandena markiserna, vilka uppenbarligen varit lika illa minst ett tidigare....  och insändaren illustreras av en bild som visar hur markiserna ser ut...
Detta föranleder ett alert förslag (s.k. motion) från Skol och landsbygdsparitets (SLP)  ledare, Anders Nordin enligt följande:

"LUFTKONDTIONERING PÅ ÄLDREBOENDENA
Självklart skall det in luftkonditionering på alla äldreboenden. Våra gamla skall inte lida.
Bakgrund: Vi kan räkna med ofta återkommande värmeböljor med outhärdlig hetta. Att inte sätta in luftkonditionering är ett feltänk av stora mått. Att spara el in absurdum är också en helt felaktig metod.
För varje grad över 21 ºC minskar vår mentala prestationsförmåga med 5 % och olycksfallsrisken ökar med 3 %. Man har alltså redan vid 25 ºC förlorat 20 % av sin mentala prestation. Redan där har vi en vinst i arbetsförmågan hos de anställda som också tvingas arbeta i för varmt inomhusklimat.
Det är nästan alltid så att när det är väldigt varmt är det under sommarperioden och då lyser solen. Alltså gör man en investering i sol-el-paneler samtidigt som man installerar luftkonditionering. Sol-elpanelerna har en garanterad livslängd på minst 30 år. Luftkonditioneringen livslängd är 12-15 år men man behöver inte använda dessa mer än när det är för varmt. Livslängden kan därför också där beräknas uppgå till närmare 30 år. Den årliga totala kostnaden blir på detta sätt försumbar.
Hemställer härmed
att luftkonditionering kombinerad med solcells-el-paneler installeras i alla kommunens äldreboenden."
Undertecknat, Anders Nordin, SLP
---
Ett fantastiskt bra förslag. Kort och koncist. Som jag hoppas tas upp även på andra håll. Och givetvis bör antas av fullmäktige i Piteå - oavsett hur valresultat blir.
Det löser de äldres problem med för hög värme på äldreboendena, och det förbättrar personalens arbetsmiljiö. Och personalen kan hålla sig alerta och sköta värmekonditioneringen så det inte uppstår några negativa verkningar med för hög kyla, korsdrag, filtrering etc.
Olycksfallsriskerna med för hög värme minskar, liksom den mentala prestationsförmågan bibehålls bättre vid lämpligare temperatur. 
Solenergi är miljövänlig, och tillgänglig just när extra enerigi behövs för bättre luft. Och förefaller inte ge några större kostnader, men kan möjligen sänka uppvärmningskostnadera vintertid och/eller säljas till andra förbrukare (genom energibolag).
----
Att det är farligt på flera sätt med för hög temperatur för gamla, det framgår t ex av denna skrift från Folkhälsomyndigheten. Länk.
Olika riskfaktorer anges, bl a för olika åldrar. Exakta siffror anges dock inte där, de finns i nyare rapporter.
Relativt lätta att googla fram, hoppas jag. 
Ser i en artikel i Läkartidningen, några intressanta avsnitt. De är något mera preciserade betr temperaturens inverkan, men inte fullt ut betr 5% per grad. Men ger gott stöd åt att  man sänker innetemperaturen för bättre hälsa. 
Ett exempel. "De varmaste dagarna i solen år 2100 kan således vara 9° C varmare än de nuvarande månadsmedelvärdena i skugga, och redan nu bor flera miljarder människor i områden med extremvärme [24]. Klimatavtalet från COP 21-mötet i Paris ger förväntningar om att den globala temperaturstegringen bromsas under 2 °C. Om detta inte infrias kommer problemen att förvärras [1, 20]."
Ännu ett litet utsnitt:
  "Mortalitet på grund av extremvärme är bara en aspekt på hur klimatförändringen kommer att påverka samhällen. Ökad sjuklighet, nedsatt arbetsförmåga och minskad energi för vardagslivets krav är andra viktiga effekter av extrem värme."
"
Påverkan på arbetsförmågan har dokumenterats i ett antal studier [2, 25]. I en rapport från en grupp av tjugo utvecklingsländer drogs slutsatsen att minskad arbetsförmåga på grund av extrem värme redan förekommer och att det kan orsaka minskat årligt ekonomiskt utfall globalt med mer än 2 000 miljarder amerikanska dollar per år 2030 [26]. För enskilda låg- och medelinkomstländer medför den extrema värmen en förlust av BNP med flera procent; upp till nio procent för ett land som Ghana. Då en sådan förlust ackumuleras över en 30-årsperiod kan det betyda att ett land förlorar upp mot hälften av inkomstökningen och därmed resurser för fattigdomsbekämpning. 
Temperaturer överstigande 30 °C minskar arbets­kapaciteten och produktiviteten, eftersom männi­skans fysiologi har en övre gräns vad gäller transport av värme från muskelarbete till omgivningen." ..." Extrem svettning under arbete i hög värme innebär risk för dehydrering. Hög omgivningstemperatur och dehydrering kan ge upphov till värmeutmattning (ICD-10-kod T67.4), vilket leder till nedsatt arbetstakt, fler misstag i arbetet samt ökad risk för arbetsskador [25]. Därmed minskar arbetsproduktiviteten och möjligheterna till försörjning. Risken ökar för värmeslag (T67.0), som är ett akut livshotande tillstånd med centralnervös påverkan och skador på multipla organsystem till följd av en kroppstemperatur över 40 °C [27]. Repetitiv daglig dehydrering på grund av otillräckligt vätskeintag under tungt arbete i ett mycket varmt klimat anses vara en huvudorsak till den pågående epidemin av dödlig kronisk njursjukdom hos sockerrörsarbetare i Centralamerika [28]."Till artikeln hör också tre faktarutor som sammanfattar sådant som Riskgrupper, Den optimala temperaturen, och Åtgärder vid värmebölja.
Även om det inte anger exakta procenttal av nedsatt förmåga per höjd grad ( känsligheten är olika både per person, ålder och geografisk belägenhet) så är det fakta som verkligen borde beaktas inte minst när det gäller att hålla en lämplig (låg - eller hög) temperatur på Äldreboenden. 


Inga kommentarer: