05 februari 2014

Anonyma partibidrag - m emot alla andra? uppdat

Partifinansieringen har länge varit en het fråga. En gång i tiden fanns inget offentligt, skattefinansierat partistöd. Medlemsavgifter, lotterier och insamlingar samt bidrag från LO-facken var finansieringen. Insamlingarna bestod i huvudsak av att medlemmar skänkte en extra slant till partiet, men framför allt för högern/moderaterna bidrag också från företag. Framför allt socialdemokraterna fick pengar från fackförbund och genom tvångsanslutning av LO-medlemmar samt genom lotterier. Centern/bondeförbundet fick stöd av organisationer och företag som stod lantbrukarna nära. Alla bidrag var i princip anonyma, enskild bidragsgivare namngavs inte i redovisningen, framför allt på att skydda valhemligheten.

Att skydda den anonyma och fria rösträtten är fortfarande ett starkt skäl emot öppen redovisning av enskildas bidrag till politiska partier. Däremot kan det inte vara ett skäl för att hemlighålla bidrag från organisationer och företag. 

När offentligt partistöd började utges var det dels för att förbättra partiernas resurser för att föra ut sin politik, dels för att minska beroendet av stöd från främst näringsliv, organisationer och fackförbund.  Och stödet från näringslivet har, så vitt man vet, minskat kraftigt från näringslivet. I vilken mån det eventuellt minskat från olika organisationer och fackförbund är mera osäkert. Den tvångsmässiga kollektivanslutningen avskaffades sent omsider, men samtidigt ökade många fackförbund sina direkta bidrag till socialdemokratiska partiet. Något som inte precis uppskattas av fackförbundsmedlemmar som inte är sossar.

Emot anonymiteten talar att det inte går att se om bidrag ges med eller utan mer eller mindre uttalade krav från bidragsgivaren mot partiet/mottagaren att föra en viss politik, som gynnar givaren. Vilket ju i hög grad kan innebära en risk för korruption. I vart fall folkpartiet införde redan på 70-talet en bestämmelse om att inte ta emot bidrag från utomstående/anonyma över en viss gräns. Jag har för mig att gränsen var några tusen kr. Det var en självpåtagen begränsning, som fp menade kompenserades av partistödet.  Såvitt jag minns införde i vart fall inte moderaterna någon sådan begränsning. Socialdemokraterna har inte heller tvekat det minsta att ta emot bidrag från fackförbund!

På senare år har det med allt större styrka krävts öppen redovisning från partierna om hur de finansieras.  Främst för att förhindra korruption eller risk för att partierna tar ovidkommande hänsyn. Offentlighet ger även frånsett detta en bättre bild av partiernas totala ekonomi - och hur stor andel som är skattemedel resp andra inkomster.
Den stora motståndaren emot öppen redovisning har alltid varit moderaterna.  Och är alltjämt.

Efter segdragning och stor motvilja har regeringen den 20 januari i år lag en proposition om vissa ändringar betr partistöd och -finansiering.  Detta är dock otydligt och oppositionen ser en stor brist i att anomyma bidrag inte förbjuds. I en debattartikel idag i DN lägger tre röd-gröna företrädare därför fram ett alternativt förslag, som är intressant.

Citat. " Vi lägger nu fram ett motförslag, där bidrag ska nekas partier som accepterar anonyma gåvor. Vi måste minimera risken för korruption, skriver tre KU-ledamöter från S, MP och V.


Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar i dag, onsdag, in en gemensam motion till riksdagen. I motionen lämnar vi ett eget lagförslag som innebär att partier som tar emot anonyma bidrag inte ska få partistöd från staten.
För att bibehålla förtroendet för det politiska systemet ska det framgå vems intressen ledamöter och partier tjänar. Är det väljarens, ett företags eller någon annans intressen? Vi menar att det är viktigt inför årets två val att vi politiker gör vad vi kan för att minimera riskerna för korruption bland partier och riksdagskandidater. Ett sätt att hantera detta är att införa krav på offentlig redovisning av hur partier och riksdagsledamöter finansierar sin verksamhet och sina valrörelser." 
Emot detta har jag inga invändningar. Möjligen bör det förtydligas att medlemsavgifter eller smärre bidrag från enskilda, inte ska redovisas med namn. Detta i den anonyma rösträttens namn. Dessutom torde det idag vara närmast försumbara belopp i sammanhanget. Och anonymitet i det avseendet ska inte leda till att partistödet av skattemedel bortfaller. 
Däremot ska andra bidrag, dvs från företag, organisationer etc, liksom större bidrag från enskilda, redovisas om redovisas. Om anonyma bidrag i övrigt tas emot, så får partiet inget partistöd från staten. Alltså, anonyma stöd får tas emot, men inget partistöd

Artikeln innehåller ännu en intressant upplysning om hur frågan behandlats i regeringen. Citat "intressant att notera att beslutet om regeringens proposition togs vid ett extra regeringssammanträde den 20 januari 2014 med endast moderata statsråd närvarande. En extremt ovanlig företeelse i en svensk regeringskoalition, där grundlagen kräver kollektiva beslut och gemensamt ansvar.
      Det innebär samtidigt att de övriga tre regeringspartiernas ledamöter i riksdagen rimligen kan känna att de är fria att rösta efter sitt eget partis ståndpunkt i frågan i stället för en överenskommen hållning i regeringen. Regeringens förslag är egentligen en rent moderat proposition."
Om nu de andra partierna, både i och utom alliansen, menar vad de sagt tidigare så borde saken alltså vara klar (ev med något förtydligande betr smärre medlemsbidrag) - en massiv majoritet för ett beslut i enlighet med motionen från de röd-gröna tre i konstitutionsutskottet. 
-----
Uppdat 6 febr. Något förvånande öppnar en m-ledamot i KU för att moderaterna också hoppar på tåget och (något opreciserat) accepterar motionen ovan. 
Noterbart i sammanhanget också en notis i Di idag. Om hur mycket LO och facken skänker till s-partiet... 70 milj har s från de senaste 5 åren från LO och olika LO-fackförbund. 

Inga kommentarer: